Koopcontract voor Jacobus Bogers
vastgoed Fort de Rover

jacobus  bogers geboren te heerle

- Voorblad van het koopcontract -
Koopkontract voor Jacobus Bogers onder Halsteren
als koper van de helft in verschillende percelen vastgoed,
gelegen onder Halsteren in dato 4 November 1878

Terug naar dokumenten overzicht


koopverkoop fort de rover

Blad 1 - Heden en vier en twintigsten November achttien honderd acht en zeventig. Is voor mij Walterus Van Gastel Notaris binnen het arrondissement Breda ter standplaats de gemeente Wouw verschenen Antonie Eestermans landbouwer wonende onder Halsteren die verklaarde te hebben verkocht en mitsdien in eigendom over te dragen aan Jacobus Bogers, graanmolenaar wonende onder Halsteren, die ten deze mede verschenen verklaarde in koop en in overdracht aan te nemen:
De helft, behorende de wederhelft bereids aan den koper van de volgende vaste goederen staande en gelegen onder Halsteren als :
A Twee hectaren vier en zeventig aren, tachtig centiaren bouwland van het fort "de Rover" kadaster sectie B nummer 663 en gedeelte van nummer 525, ter grootte van ongeveer veertig aren
B De stede bewoner door Johannus Luijsterburg met bouwland, schaarbosch en verdere aanhoorigheden van het fort "de Rover" kadaster sectie B nummers 667 672 676 677 814 815 816 en 817 groot acht hectare, twaalf aren, vijf en dertig centiaren.
C Vier hectaren, zeventien aren, twintig centi……………… zie vervolg blad 2


hypothecaire inschrijvingen fort de rover

Blad 2 - aren bouwland en mastbosch van het fort "de Rover" kadaster sectie B nummers 822 823 674 en gedeelte van nummers 525, ter grootte van ongeveer één hectare, tien are. En
D Drie hectare, negen aren zestig centiaren bouwland en mastbosch, van het fort "Rover" kadaster sectie B nummers 811 812 813 en een gedeelte van nummer 525
De voorschrevene vaste goederen hebben de comparanten in eigendom verkregen bij publieken verkoop, gehouden ten overstaan van den Notaris Bax gevestigd te Bergen op Zoom den drie en twintigsten Mei jongstleden over geschreven en kantore er hypotheken te Breda den twaalfden Juni dezes jaars in deel 5 b nummer 8.
De comparanten verklaren dezen verkoop onder de volgende voorwaarden.
Dat de verkooper zich verbindt het verkochte te leveren , vrij van hypothecaire inschrijvingen en verdere lasten, maar overigens met alle zoodanige rechten en erfdienstbaarheden, als er op gevestigd mocht zijn , waar omtrent alsmede voor alle andere gevallen. Alle vrijwaring hoegenaamd wordt uitgesloten.
Dat de kooper zijn gekochte in gebruik en genot ……. zie vervolg blad 3


oopcontract fort de roovere  jacobus bogers

Blad 3 - zal kunnen aanvaarden op heden behoudens de verplichting om de huur overeenkomsten die daarvan mochten bestaan, gestand te doen, doch met bevoegdheid om de huurpenningen te ontvangen van afderzelver laatste verschijndagen. En dat de grondlasten voor rekening van den kooper zullen komen van af den eersten Januari aanstaande.
Geschiedende deze verkoop en koop voor de som van Twee duizend vier honderd vijftig gulden, welke de verkooper bekent van den kooper te hebben ontvangen en daarvoor kwijting te verleenen.
De verschenen personen zijn aan mij Notaris bekend.
Waarvan akte:
Verleden te Wouw in tegenwoordigheid van Nicolaas Damen rentenier wonende te Wouw en Adriaan Mangelaars landbouwer wonende onder Steenbergen, als getuigen die met de comparanten en mij Notaris na voorlezing hebben geteekend.
Geteekend / A. Eestermans, J. Bogers, N. Damen, A. Mangelaars, Van Gastel, Not.
N 1267 Gerigistreerd te Bergen op Zoom, zes en twintig November 1800 acht en zeventig
Deel b3, folie b5, recto, vak 2 Twee bladen ……. zie vervolg blad 4


openbare verkoop fort de roovere

Blad 4 - een renvooi Ontvangen voor f 98,- voor 38 opcenten f 37,24 samen Honderd vijf en dertig gulden vier en twintig cent.
De ontvanger getekend Poulie
Uitgegeven voor afschrift W. van Gastel notaris te Wouw


Het gehele dokument met tekst en orgineel koopcontract kunt u bekijken in PDF


percelen-fort-de-roovere

Kadaster kaart met percelen - eigendom familie Bogers - Voor extract conform De Boekhouder van het kadaster. Afgegeven door mij, bewaarder der hypotheken en van het kadaster te Breda den 28e Februari 1917.

Duidelijk op de kaart zijn de contouren van fort de Roovere te zien.

De kaart heeft al wat flinke gebruikerssporen en zal in der loop der jaren al enkele honderden open en dicht gevouwen zijn ;-)

Ook zijn er de percelen en nummers op aangebracht, alsmede de grootte van elk perceel. Zo te zien best ingewikkeld allemaal om dit goed te bepalen en uit te rekenen.


Kroniek van de Roovere een uitgave van Heemkundekring Halsteren Lepelstraat 1993 door Jan Sinke De Verlaten Schans. Uit dit boekwerk blz 78 en 79 overgenomen i.v.m. eigendom Fort de Rover of Roovere.


kroniek-van-de-Roovere door jan sinke

Boekwerk Kroniek van de Roovere J. Sinke

Handtekening J. Sinke in het boek van mijn Tante Liza. Wat kon die vrouw mooi schrijven. Toen ik op kostschool zat (net als haar man Harrie en mijn vader Gommert) kreeg ik wel eens een verjaardagskaart. Natuurlijk met dat mooi handschrift.


NIEUWE HEREN VAN DE ROOVERE


De aankoop door de gemeente Halsteren.
De nieuwe heren van de Roovere.
Al snel na de veiling van de opstanden in 1853 vond de overdracht van de terreinen plaats.

Op 19 november 1854 beschrijft een akte de percelen als het eigendom van Petrus Ludovicus Meganck te Brussel. Geruime tijd bleef het bezit in handen van Belgische grondeigenaren als: Wilhelmus Marinus Lucas Meganck, daarna Johannes Esther Joseph Kamp van Eupen, advocaat te Antwerpen en daarna Theophile Joseph Marie Ghislane Cordon te Gent.

schilderij fort de roovere

De weidegracht van de Roovere, olieverfschilderij van F.M.M. Hagenaars, 1892 - 1966, woonachtig te Halsteren.
De bekende amateur schilder Frans Hagenaars maakte in de vijftiger jaren dit doek in opdracht van de toenmalige eigenaar de heer H.C.M. Bogers. Het schilderij was een verjaardagsgeschenk voor zijn echtgenote, Mevrouw E. Bogers - van Eekelen.

Omstreeks de Eerste Wereldoorlog komt de Roovere in de handen van de bekende Halsters-Lepelstraatse familie Bogers.

Hierna komen we in de lijst van eigenaren de namen tegen van Jac. Bogers en M.C. Bogers-Eestermans en kinderen, Mevrouw Joh. G.M. Bogers, tot uiteindelijk H.C.B. Bogers, een oom van de laatste eigenaar. Deze legateerde in 1952 het bezit aan de heer H.C.M. Bogers, die in 1961 het fort aan het gemeentebestuur van Halsteren te koop aanbiedt.

Geruime tijd daarvoor heeft de heer Bogers als zaakvoerder voor zijn oom de overdracht geregeld van de ondergrond voor het Schansbaantracé zoals we dat nu nog kennen. Hierdoor werd een deel van de voorgracht, de zogenaamde tenaille, doorsneden. Bij het passeren van dit weg deel is dit duidelijk zichtbaar, zowel links als rechts zijn de restanten van de gracht te zien. Daarvoor liep dus de weg om het fort heen. (Bron Boekwerk Kroniek van de Roovere J. Sinke blz 78)

De befaamde asperges die Mr.dr. J. Belonje in de vijftiger jaren op de terre, het centrale plein van het fort, zag groeien, werden geteeld door leden van de bekende landbouwers familie van Hoeve "Het Slot".
Als in 1961 de terreinen worden aangeboden aan de gemeente Halsteren speelt het college eerst met de gedachte van een mogelijke aankoop door de eigenaresse van de aanliggende bossen, het Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust. In het kader van de werkzaamheden bij dit instituut verzorgde de schrijver dezes hierbij een rapportage over de situatie en de kwaliteit van de opstanden. Uiteindelijk moest echter worden vastgesteld dat het ziekenhuis ruim voldoende gronden in eigendom had. Het gemeentebestuur ging daarna met voortvarendheid aan de slag om het bezit veilig te stellen. Het gelukte hen om bij een vraagprijs van Hfl 125.000 een subsidie van Hfl 50.000 van het ministerie van C.R.M. te verkrijgen. Het resterende bedrag lijkt nu niet zo hoog, maar was toen nog wel een respectabele som waar slechts geringe opbrengsten tegenover stonden. De Raad ging dan ook niet over een nacht ijs. In het raadsvoorstel van 18 augustus 1961 schrijven Burgemeester en Wethouders:

"Hoewel wij de aankoop van Roovere reeds tweemaal aan U hebben voor gelegd..."

Maar driemaal is scheepsrecht. Na de ontvangst van de subsidietoewijzing en na een excursie van de Raad vanuit het "pittoreske" gemeentehuis, volgens een artikel in het Dagblad De Stem, met het doel de sceptici voor het voorstel te winnen, gaat de Raad accoord. Naast het jachtrecht op de te koop geboden gronden behoudt de heer Bogers een kleine oppervlakte aan de noordzijde van de Schansbaan. Blijkbaar is hij aan het bezit gehecht. Het betreft een historisch gedeelte, immers hier was oorspronkelijk de zijdelingse geschutsopstelling die de vijand grote schade toebracht. Zie de notitie van
Van Eggers op 30 juli: "De vijand werkte met grote bedrevenheid aan een batterij van kanonnen in een klein fort, ten opzichte rechts van ons."
Zo ook:

"Het vuur van de tegenstanders werd steeds heviger en hinderde ons geweldig."

Tot voor enkele jaren werd het onderhoud van aanwezige bossen en opstanden verzorgd door de dienst Gemeentewerken van Halsteren onder supervisie van Staatsbosbeheer met gebruikmaking van de aanwezige subsidieregelingen. Nu bij de verzorging van de opstanden aan de landschappelijke functie voorrang wordt verleend is het aantal toe te voegen werkzaamheden geringer.
Tot het voorjaar van 1993 werden de aanwezige cultuurgronden, waaronder de weilandgrachten, door middel van een huurovereenkomst beheerd vanuit het witte boerderijtje op de hoek van de Schansbaan en de Ligneweg. Door de specifieke ligging van deze opstanden, in de directe nabijheid van een waterwingebied, diende uit milieu overwegingen de gekozen bedrijfsvoering beëindigd te worden. Inmiddels worden de bedrijfsgebouwen geamoveerd. Een bescheiden woonfunctie zal blijven bestaan. Over het gebruik en het onderhoud van de gronden wordt nagedacht. (Bron Boekwerk Kroniek van de Roovere J. Sinke blz 79)


contouren fort de rover

Foto boven Fort de Roovere augustus 2017. Duidelijk zijn de contouren van de dijkwallen en grachten goed te zien.
In het midden de unieke Mozesbrug - wandelen door het water -

Bezienswaardigheden op Fort de Roovere zijn de Pompejustoren en de Mozesbrug

Kadastrale kaart 1811-1832: verzamelplan Halsteren, Noord Brabant (MIN10070VK1)

© frankbogers.nl 2022