Laatste Wil 1911 &
Testament 1949 van
Henricus Cornelis Bogers

henricus bogers fort de roovere melanen

Henri Bogers 10-02-1873 / 23-03-1949
Henricus heeft onder meer in de voormalige boerderij op de hoek van
de Schansweg ten westen van Fort de Roovere gewoond.
Hij was eigenaar van gronden en percelen dennenbos rondom
de Schans, de Melanen en Fort de Roovere.

Terug naar dokumenten overzicht


persoonskaart harrie bogers rentenier

Persoonskaart Henri Bogers beroep rentenier
afgegeven 11 juli 1941 te Halsteren

geboorte akte henri bogers

Geboorteakte Henricus Bogers - klik voor vergroting gehele dokument -


notaris laatste wil voorbeeld

Laatste wil Henri Bogers Halsteren genoteerd op 12 oktober 1911 Hij was toen 38 jaar oud

notaris laatste wil beschrijven

1e blad Laatste wilsbeschikking Henricus Bogers - klik voor vergroting gehele dokument -


persoonskaart harrie bogers rentenier

2e en laatste blad voorbeeld wilsbeschikking Hendrikus Bogers - klik voor vergroting gehele dokument -

gezin jacobus bogers halsteren

Familie Jacobus Bogers-Eestermans ca 1891 na het huwelijk van Petrus Egidius. Vlnr Henricus Bogers, Leonardus Bogers. Zittend: Cornelia Bogers vader Jacobus Bogers, moeder Marie Eestermans, Johanna Bogers. Petrus (Piet) ontbreekt.

Beroepen: van Henricus Bogers
in het jaar 1905 Zonder beroep.
in het jaar 1917 Molenaar.
in het jaar 1920 Landbouwer.
van 1931 tot 1949 Zonder beroep.
Woonachtig:
van 1873 tot 1875: C 1, Halsteren.
in het jaar 1905: B 33, Halsteren.
in het jaar 1905: C 48, Halsteren.
van 1917 tot 1949: Gemeente Halsteren.


Laatste Wil Henri Bogers Halsteren

Afschrift den acte van uitersten wil van den Heer Henricus Cornelis Bernardus Bogers landbouwer, wonende te Halsteren. Acte - 12 October 1911 -
Herroepen den 8 Maart 1917 akte Notaris Baars Steenbergen
Voor Joannes Cornelius. Ludovicus Schermer, notaris te Bergen op Zoom, verscheen in tegenwoordigheid van de getuigen:
De Heer Henricus Cornelis Bernardus Bogers, landbouwer, wonende te Halsteren, den notaris bekend.
De comparant heeft, buiten de tegenwoordigheid van de getuigen, zakelijk opgaaf gedaan van zijn uitersten wil aan den ondergetekenden notaris, die daarvan het volgend opstel heeft gereed gemaakt. De erflater verklaart te herroepen al zijn vroeger gemaakte acten van uitersten wil en te benoemen
Tot erfgenamen van al de zaken, die hij bij zijn overlijden zal nalaten, zijne zusters mejuffrouw
Cornelia Johanna Maria Bogers en mejuffrouw Jeannette Geertruida Helena Bogers, beiden zonder beroep er wonende te Halsteren.
Alvorens de voorlezing daarvan is geschied, heeft de erflater zijnen wil nader zakelijk, in tegenwoordigheid van de getuigen, opgegeven.
Daarna is, in tegenwoordigheid van de getuigen, de uiterste wil door den notaris voorgelezen en na die voorlezing is door hem, in tegenwoordigheid van de getuigen, aan den erflater, afgevraagd of het voorgelezene, zijnen uitersten wil bevat, het geen de erflater toestemmen heeft beantwoord.
Waarvan acte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bergen op Zoom, den twaalfden October negentienhonderd en elf, in tegenwoordigheid van Johannus Bernardus Penders en Adrianus Deley, beiden schoenmaker, wonende te Bergen op Zoom, als getuigen.
Na voorlezing hebben de comparant-erflater, de notaris en de getuigen de acte ondertekend.
H.C.B. Bogers - J.B. Penders - A. Deley - J.C.E. Schermer, Notaris.
Uitgegeven voor eerste afschrift ten verzoeken van den Heer Henricus Cornelis Bernardus Bogers, landbouwer, wonende te Halsteren den dertienden October negentienhonderd en elf.
J.C.E. Schermer, Notaris. 12 oktober 1917
Laatste wil Henri Bogers is beschikbaar in pdf vorm


Testament Henri Bogers

= Op tien Maart negentienhonderd negen en veertig
Verscheen voor mij, Meester ARNOLDUS HENRICUS HUBERTUS ANTONIUS KROOTJLS, Notaris ter standplaats Bergen op Zoom: --------
= de Heer HENRICUS CORNELIUS BERNARDUS BOGERS JACOBUSZOON, zonder beroep wonende te Halsteren, Dorpsstraat B 33,
= die verklaarde, dat hij is geboren te Halsteren op tien Februari achttienhonderd drie en zeventig en dat hij ten overstaan van mij, Notaris, zijn uiterste wil bij openbare akte wenst te verlijden, waarop ik, notaris, de wil van de testateur, zoals hij die zakelijk aan mij, notaris, heeft opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb in geschrift doen brengen als volgt:
"Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.
"Ik verlang:
"a. een uitvaart met assistentie om tien uur in de Parochiekerk van de heilige Quirinus te "Halsteren;
"b. een begrafenis op het Rooms Katholiek kerkhof te Halsteren;
"c. een kruis op mijn graf, waarvoor een bedrag van maximum twee honderd gulden mag worden besteed;
"d. dat ik word afgeroepen als weldoener van kerk en Armen in de Parochiekerk van de "Heilige Quirinus voormeld.
"e. dat mijn naam worde geplaatst op het Zielboek der gemelde Parochiekerk;
"Ik legateer, vrij van de rechten van successie en van alle anderen rechten, welke legaten ten behoeve van de Staat gelegd
"zijn of belegd mochten worden:
"A. om af te geven binnen vier weken na mijn overlijden:
"I. een bedrag van achthonderd gulden aan voormelde Parochiekerk,
" onder verplichting en gedurende de eerste vier jaar na mijn overlijden vier jaar lang
"wekelijks een Heilige Mis te doen lezen in die Parochiekerk tot rust mijner ziel en om de "gedurende vijf en twintigjaar na mijn overlijden jaarlijks op of omstreeks mijn sterfdag een "gezonde heilige mis te doen in dezelfde kerk te mijner zielerust;
" I I. een bedrag van tweehonderd gulden aan dezelfde parochiekerk
"om daarvoor binnen twee jaar na mijn overlijden Heilige Missen te doen voor de zielerust van de overleden familie Jacobus Bogers-Heestermans tegen het gebruikelijke stipendium.
"Het is mijn uitdrukkelijk verlangen, dat alle hiervoor bedoeld Heilige Missen gecelebreerd "worden in de gemelde Parochiekerk.
"III. een bedrag van vijf en twintig gulden aan de Rooms katholieke Parochiekerk
"van de heilige Antonius van Padua te Dordrecht onder verplichting om mij op het Zielboek "te plaatsen.
"B. om af te geven binnen zes maanden na mijn overlijden:
"1. aan Henricus Cornelus Bogers, zoon van mijn broer Petrus Egidius Bogers:
"a. mijn brandkast (zonder inhoud) in blote eigendom, belast met vruchtgebruik ten behoeve "van Paulina Daverveldt, hierna genoemd, gedurende haar leven;
"b. de volle eigendom van: Percelen land en bos aan de Melanen onder de gemeente "Halsteren, kadaster gemeente Halsteren Sectie B nummers 534 en 665, tezamen groot twee "hectaren zeventig aren en tachtig centiaren en percelen grond aan de Schans en Melanen.
"onder de gemeente Halsteren sectie B nummers 524, 663, 674, 677, 761, 815, 817, 822, 823, "811, 813, 814, 1059, 1061, 1062, 1063, 1088, tezamen groot ongeveer achttien hectaren zes "en twintig aren en vijf en vijftig centiaren,
"een en ander onder verplichting van Henricus Cornelus Maria Bogers, laatstgenoemde "legataris, en aan Isabella Bogers (dochter van wijlen mijn broer Leonardus Bogers) welke "legataresse gehuwd is met Gerard de Bekker.
"fabrikant wonende te Vught, Putstraat 4, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, "een bedrag van een duizend gulden, vrij van successierecht;
"II. aan mijn huishoudster Paulina Daverveldt, die reeds vanaf mei negentienhonderd "zeventien onafgebroken in mijn dienst is:
"a. de volle eigendom van percelen weiland, gelegen onder de gemeente Bergen op Zoom in "het Laag, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom in sectie A nummers 686, 914, 910, "911 en 947, tezamen groot een hectare twee en twintig aren en zestig centiaren
"b. de volle eigendom van het huis met erf en tuin aan de Dorpstraat B 33, kadastraal bekend "als gemeente Halsteren, sectie C nummer 2615, groot zestien aren vijftig centiaren, alsmede "de volle eigendom van mijn gehele inboedel met inbegrip van de levende have.
" III. Aan mijn nicht Maria Wijnen, dochter van mijn Zuster Jeanette Bogers, gehuwd met Adrianus Wijnen te Halsteren, het perceel weiland in het Laag, onder Halsteren, kadaster "gemeente Halsteren sectie B nummer 1081 groot een hectare, vijftig aren tachtig centiaren, "onder verplicht aan om aan Paulina Daverveldt gedurende haar leven jaarlijks te betalen een "bedrag van vijf en zestig gulden, f. 65.-.
"gedurende het leven van Paulina Daverveldt, geboren zeven en twintig Januari achttien honderd acht en negentig, is Henricus Cornelus Maria Bogers, legataris voornoemd, "verplicht "aan haar jaarlijks te vergoeden een bedrag van driehonderd gulden. f. 300,-,
"totdat zij een en zestig jaar is en een bedrag van tweehonderd gulden, f. 200,-,
"eveneens jaarlijks, van haar een en zestigste verjaardag tot aan haar vijf en zestigste "verjaardag, welke bedragen moeten worden betaald in half jaarlijkse termijnen, te rekenen "vanaf de dag van mijn overlijden.
"Onder de last van al het vorenstaande benoem ik tot mijn enige en algehele erfgenamen "gezamenlijk:
"a. mijn neef Leonardus Jacobus Cornelius Maria Bogers, thans wonende te Goes.
"b. mijn nicht Adriana Bogers, gehuwd met Cornelis Wijnen wonende te Halsteren;
"c. mijn neef Henricus Cornelus Maria Bogers, thans wonende te Halsteren;
"d. mijn nicht Dymphna Maria Adriana Bogers, gehuwd met Petrus de Blaay thans wonende te Halsteren, allen kinderen van wijlen mijn broer Petrus Bogers en
e, Cornelia Raaymakers, "wonende te Vught, weduwe van wijlen mijn broer Leonardus Bogers, ieder voor gelijk deel.
"Ik bepaal, dat bij vóór mij overlijden of gelijktijdig met mij overlijden van een of meer der door mij benoemde erfgenamen en legatarissen met achterlating van wettige "afstammelingen, "die wettige afstammelingen, evenals bij wettelijke plaatsvervulling zullen "optreden.
"echter zal, in afwijking daarvan bij vooroverlijden of gelijktijdig met mij overlijden van Cornelia Raaymakers, haar dochter Isabella in haar plaats treden.
"Tenslotte benoem ik tot uitvoerder mijner uiterste wilsbeschikkingen, beredderaar van mijn boedel en van mijn begrafenis met alle rechten
"welke aan deze betrekking kunnen worden verbonden, speciaal met het recht van bezit van mijn gehele nalatenschap mijn neef Henricus Cornelus Maria Bogers, Petrus zoon, wonende "te Halsteren, een en ander totdat hij als zodanig door mijn erfgenamen zal zijn gedéchargeerd "en ik ken aan hem in de plaats van het wettelijk loon ene beloning toe van vierhonderd gulden, f. 400,-.
= Paulina Daverveldt voornoemd, mag als vruchtgebruikster verhuren en verpachten aan wie zij wil.
"Van mijn testament mag geen afschrift worden afgegeven noch mag dit ter lezing worden "gegeven, noch mag hiervan voorlezing worden gedaan vóór de tweede uitvaart". = de opgave van deze uiterste wil, buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij, notaris, opgegeven.
=Daarna is deze uiterste wil door mij, notaris, aan de testateur voorgelezen en na die voorlezing is door mij, notaris A.K. de testateur afgevraagd, of het voorgelezene wil bevat, waarop hij toestemmend antwoordde, welke voorlezing, afvraging en beantwoording ede in tegenwoordigheid der getuigen zijn geschied.
= Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bergen op Zoom, op datum in het hoofd dezer akte gemeld in tegenwoordigheid van de Heer François Antonius Marinus Tierolff, candidaat-notaris, en mejuffrouw Maria Johanna Jacoba Buys, steno-typiste, beiden wonende te Bergen op Zoom en beiden als getuigen. Le comparant-testateur en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend en hebben deze akte onmiddellijk na de algehele voorlezing met mij, notaris,
getekend. =w.g. Henri Bogers = R. Buys = F. Tierolff = Arn. Krootjes.

28-3-1949. c. Testament is beschikbaar in pdf vorm

* Met medewerking van mijn neef Antonius Bogers voor het beschikbaar stellen van het testament en mijn kleindochter Anouk Bogers voor het type werk.


lindert-bogMarie wijnen getrouwd met  martinus pertijs

Maria Cornelia Elisa Johanna (Marie) Wijnen is geboren op zondag 10 februari 1918 in Halsteren, dochter van Adrianus Christiaan (Adrianus) Wijnen en Johanna Geertruda Helena (Johanna) Bogers. Marie is overleden op zaterdag 12 februari 1972 in Etten Leur, 54 jaar oud.Zij is begraven op donderdag 17 februari 1972 in Etten Leur. Marie trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1952 met Martinus (Martinus) Pertijs, 31 jaar oud. Martinus is geboren op zaterdag 22 mei 1920 in Etten Leur. Martinus is overleden op zondag 3 december 1961 in Etten Leur, 41 jaar oud.

ohanna bogers n echtgenoot adrianus wijnen ouders van marie wijnen
Johanna Bogers en Adrianus Wijnen

Johanna Geertruda Helena (Johanna) Bogers is geboren op woensdag 9 juni 1875 in Halsteren, dochter van Jacobus (Jacobus) Bogers en Maria Catharina Eestermans. Johanna is overleden op dinsdag 6 januari 1953 in Halsteren, 77 jaar oud.Zij is begraven op zaterdag 10 januari 1953 in Halsteren. Johanna trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 2 mei 1917 in Halsteren met Adrianus Christiaan (Adrianus) Wijnen, 41 jaar oud. Adrianus is geboren op dinsdag 1 februari 1876 in Steenbergen, zoon van Kornelis (Kornelis) Wijnen en Adriana Cornelia Wijnen. Adrianus is overleden op donderdag 26 februari 1953 in Dongen, 77 jaar oud.


lindert-bogers-cornelia-raaijmakers

Leonardus Bogers en Cornelia Raaijmakers in 1900

links op de foto Paulina Daverveldt

Links op de foto Paulina Daverveldt met daarnaast Net (Jeanette) Bogers - Anna Bogers - Marie Bogers - To (Catharina) Bogers. Zij waren dochters van Petrus Egidius Bogers een broer van Henricus Bogers.

Paulina is geboren op 27 januari 1898 te Wouw en overleden op 9 september 1979 te Heerle 81 jaar oud

Paulina was vanaf 1917 de huishoudster van Henricus Bogers.


jacobus-bogers-eestermans

Familie Jacobus Bogers-Eestermans ca 1891 na het huwelijk van Petrus Egidius. Vlnr Henricus Bogers, Leonardus Bogers. Zittend: Cornelia Bogers vader Jacobus Bogers, moeder Marie Eestermans, Johanna Bogers. Petrus (Piet) ontbreekt.

fort de roovere boske van oom Harrie

Links op de foto oom Harrie (de Bakker) en de erfgenaam van Henricus Bogers. Daarnaast zijn vrouw Liza van Eekelen (tante Liza) Marcel Bogers en Frank Bogers. Harrie woonde aan de Burgemeester Mastboomplein 2 in Halsteren

Foto ca 1985. Wij gingen bij goed weer naar het Boske van oom Harrie om te spelen met de kinderen. Na de dood van Liza is het verkocht en opgenomen in het geheel van Fort de Roovere en onder water gezet.


percelen henri bogers fort de roovere

Uittreksel kadaster gemeente Halsteren Sectie B Fort de Roovere 1921. Bron Westbrabantsarchief

Op de kaart zijn diverse percelen met nummers herkenbaar, welke in het testament worden vernoemd.


henri bogers molenaar en rentenier

De grootvader (opa) van Henricus Bogers was Leonardus Bogers (1785-1873)

paulina daverveldt huishoudster van henri bogers de rentenier

De overgrootvader van Paulina Daverveldt was diezelfde Leonardus Bogers (1785-1873). Paulina en Henri waren dus nog (ver) familie van elkaar.


bidprentje adriana bogers

De Oma van Paulina Davervelt was Adriana Cornelia Bogers 1838 - 1881 Adriana was getrouwd met Antonius Daverveldt 1836 - 1885

doodsprentje adriana getrouwd met Antonius Daverveldt

Gedachtenis plaatje Adriana Cornelia Bogers


bidprentje henricus bogers zoon van petrus bogers

Bidprentje van Henricus Cornelis Bernardus Bogers 1873-1949

doodsprentje Henri Bogers molenaar halsteren

Gedachtenis plaatje Henri Bogers molenaar en rentenier te Halsteren.


 

Wat opvalt is dat Henri zijn testament heeft op laten maken op 10 maart 1949 en dat hij op 23 maart 1949 is overleden.
Hij werd 76 jaar oud. (2 weken later) JUST ON TIME ;-)

© frankbogers.nl augustus 2022