Notariële aktes en documenten Familie Bogers
Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat
vanaf periode 24 november 1878

Bogers Boerderijen ruilverkaveling pachten grondprijzen overnemen polderland

Het betreft hier afschriften van hypothecaire inschrijving -
volmacht - pachtcontracten - oprichting vennootschap onder firma -
testamenten - afschriften uiterste wilsbeschikking - eigendomsbewijs -
akte van schuld erkenning - hypotheekstelling -
koopcontract percelen Fort de Roovere "de Rover" -
landkaart Fort de Rover - testamenten - bewijs van eigendom -
wilsbeschikkingen - uittreksel processen verbaal - trouwakte -
huwelijken -veilingen - herdenkingen -

Terug naar overzicht

Aankoop bouwland met hypotheek perceel 174 Sectie C Oude Molen Halsteren

E I G E N D O M S B E W I J Z E N
Maria Catharina Eestermans (echtgenote van Jacobus Bogers) 1902 perceel Oude Molen Aankoop bouwland met hypotheek perceel 174 Sectie C Oude Molen Halsteren

Hoeve t Slot Waterkant Lepelstraat

E I G E N D O M S B E W I J Z E N
Gommert en Harrie Bogers 1941 Hoeve t Slot - Hofstede met schuur, erf, huis, bouwland weiland, moestuin en hakhout aan den Waterkant te Lepelstraat

overdenking inde kerk voor tante piet en oom janus

H E R D E N K I N G
Ter nagedachtenis aan Oom Janus en Tante Piet. In de kerk zijn ze herdacht door hun neef Piet van Tilbeurgh.

aankoop oude molen en het laag te halstern

H Y P O T H E C A I R E - A K T E S
Inschrijving van hypothecaire akte Henricus Bogers - Cornelia Bogers en Johanna Bogers 1906

aankoop fort de roovere halsteren

K O O P C O N T R A C T E N
Jacobus Bogers 24 november 1878 koopt via een veiling Fort de Roovere te Halsteren

aankoop de Melanen te Halsteren

K O O P C O N T R A C T E N
Heer Henricus Bogers, molenaar, wonende te Halsteren, koper is geworden van twee percelen op de Melanen 17 augustus 1911

Jeanette Wijnen Bogers

L A A T S T E - U I T E R S T E N - W I L - A K T E
van Jeanette Bogers en haar broer Henricus Bogers, wonende te Halsteren

Schuldeiser Henricus Bogers

L I J F R E N T E - O N R O E R E N D - G O E D
Akte inhoudende vestiging lijfrente met overname onroerend goed en beding van hypotheek. Huis met erf en tuin gelegen aan de Dorpstraat plaatselijk gemerkt B 32, kadestraal bekend als Gemeente Halsteren Sectie C nummer 2297

graanmaalderij oude molen

M A A L D E R I J de O U D E M O L E N
Geschiedenis Bogers familie van de graanmaalderij de Oude Molen Halsteren eindigt bij Kees van Sprundel en Net Bogers

erfrgenamen leonardus bogers

N A L A T E N S C H A P
Leonardus Bogers 1785 - 1873 / Magdalena de Bruijn 1796 - 1881

Hoeve t Slot Waterkant Lepelstraat

V E N N O O T S C H A P
Oprichting der vennootschap onder firma genaamd: Gebroeders Gommert en Harrie Bogers Landbouwbedrijf gevestigd te Halsteren.

pachtcontract hoeve t slot boerderij lepelstraat

P A C H T C O N T R A C T Pachtcontract Petrus Bogers landbouwer te Lepelstraat 1937.Verpachten van huis met schuur erf, stal en tuin, huisje met erf, bouwland, weiland, moestuin en hakhout gelegen aan den Waterkant te Lepelstraat.

Pachtcontract Petrus Bogers landbouwer te Lepelstraat 1938

P A C H T C O N T R A C T Piet Bogers Lepelstraat verpachte zijn grond aan zijn dochter en zonen zie pachtcontract. Pachtcontract Petrus Bogers landbouwer te Lepelstraat 1938

schuldebekentenis met hypotheek  Henricus - Cornelia en Johanna Bogers 1906

S C H U L D B E K E N T E N I S Acte van Schuldbekentenis met Hypotheek voor Henricus - Cornelia en Johanna Bogers 1906

Akte van schulderkenning met hypotheekstelling Jacobus Bastiaansen / Henricus (Harrie) Bogers 1949

S C H U L D B E K E N T E N I S Akte van schulderkenning met hypotheekstelling Jacobus Bastiaansen / Henricus (Harrie) Bogers 1949

testament Jacobus Bogers

T E S T A M E N T Jacobus Bogers 23-02-1831 / 18-02-1902 Bergen op Zoom / Halsteren Molenaar Oude Molen

testament Henricus Cornelis Bernardus Bogers (Henri)

L A A T S T E W I L & T E S T A M E N T Henricus Cornelis Bernardus Bogers (Henri) 10-02-1873 / 23-03-1949 Eigenaar Fort de Roovere en de Melanen Schansweg Halsteren

testament Maria Dankers Lepelstraat

T E S T A M E N T Wilsbeschikking Maria Dankers 1866 - 1938 Hoeve 't Slot Waterkant Lepelstraat

Tante Pietje Bogersd

T E S T A M E N T Petronella Pietje Bogers 1905-1991 echtgenote van Wethouder Frans Jonkers en Janus Gelten

testament oom Harrie Bogers Mastboomplein Halsteren

T E S T A M E N T Hendrikus Cornelis Maria Bogers 14-05-1908 / 31-01-1996 Halsteren

volmacht machtiging contraat bogers veraart

V O L M A C H T E N Petrus Veraart - Jacoba Bogers 26-10-1889 Jacoba was een zuster van Jacobus Bogers

Pachtcontract Petrus Bogers landbouwer te Lepelstraat 1938

J A C H T - O V E R E E N K O M S T Gommert Bogers met zijn dubbelloops jachtgeweer.

Bogers Lepelstraat internaat broeder huijbergen

K O S T S C H O O L - H U Y B E R G E N Gommert, Harrie en Lindert hebben samen op kostschool gezeten.